سوابق تحقیقاتی :

 

  1. مدير داخلي مجله فرهنگ مديريت
  2. همکار در بررسي طرح سازمانهاي يادگيرنده
  3. همکار در طرح مقايسه کارايي کارکنان بخش دولتي و غير دولتي
  4. مجري طرح بررسي کيفيت زندگي کاري  استادان دانشگاه تهران
  5. مجري طرح بررسي تاثير رفتار شهروندي در افزايش سرمايه اجتماعي در سازمانهاي دولتي استان قم

   پايان نامه هاي کارشناسي ارشد که تحت راهنمايي  اينجانب انجام شده است:

        

         1. بررسي و مطالعه وضعيت مولفه هاي سازمان يادگيرنده در اداره آمار اقتصادي بانك مركزي و ارائه راهكار براي بهبود

        2. بررسي هماهنگي استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي منابع انساني در شركت صا ايران

        3.  بررسي كارايي مديريت ارتباط با مشتري در موسسه مالي و اعتباري قوامين

        4. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و شادي در محيط كار در پست بانك استان قم

        5.بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و ميزان فساد اداري در سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

       6 .  بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي وامادگي سازمان براي مديريت دانش در پالايشگاه گاز فجر جم

        7.   ارزيابي واحد منابع انساني بانك صادرات ايران(سرپرستي استان تهران)با استفاده از مدل تعالي منابع انساني

        8.  ارزشيابي عملكرد كاركنان پژوهشكده بيمه بر اساس ارزيابي ۳۶۰درجه

      9  .كاربرد راهبرد سرمايه گذاري معكوس در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384-1389

           10.ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي مبتني بر تئوري مدرن و فرا مدرن پرتفوي

             11.بررسي تاثير فرايند آموزش بر بهره وري نيروي انساني

           12  .بررسي رضايت از خدمات پس از فروش گروه خودروسازي سايپا با استفاده از مدل تتراكلاس

            13.بررسي نقش نهادينه سازي اخلاق بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان

            14.جايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي هاي دانشگاه تهران

            15.تاثير اجراي اصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري(حقوق و مزايا)بر بهره وري نيروي انساني

 

 

   پايان نامه هاي کارشناسي ارشد که با مشاوره  اينجانب انجام شده است:

 

         1.طراحي و تبيين الگوي تعاملي سازمانهاي مردم نهاد

        2.تحليل استراتژي منابع انساني بر اساس مدل EFQMدر بيمه مركزي ايران

        3.سنجش اثربخشي خصوصي سازي در برق منطقه اي تهران

4       .مطالعه و بررسي فرهنگ سازماني موجود و مطلوب تعاوني اعتبار ثامن الائمه(ع)